Privacy policy

Privacybeleid

Sandra’s Flowers and More geeft veel om jouw privacy. Daarom worden uitsluitend gegevens verwerkt die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening. Sandra’s Flowers and More gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over jou en jouw gebruik van de diensten hebben verzameld. Sandra’s Flowers and More stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sandra’s Flowers and More. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Sandra’s Flowers and More wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt Sandra’s Flowers and More aan je uit op welke wijze zij jouw gegevens opslaat en hoe zij jouw gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan Sandra’s Flowers and More verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over het privacybeleid kun je contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van pagina.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze Sandra’s Flowers and More jouw gegevens verwerkt, waar zij deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken zij gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

De webwinkel is ontwikkeld met software van STRATO. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan Sandra’s Flowers and More beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. STRATO heeft toegang tot jouw gegevens om Sandra’s Flowers and More (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. STRATO is op basis van de overeenkomst die Sandra’s Flowers and More met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL- encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. STRATO maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. STRATO behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Sandra’s Flowers and More maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Optimum ICT. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en haar gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Optimum ICT heeft geen toegang tot het postvak en Sandra’s Flowers and More behandeld al het e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt Sandra’s Flowers and More gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij Sandra’s Flowers and More plaatst is het haar taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Sandra’s Flowers and More maakt gebruik van de diensten van PostNL EN DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat zij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en DHL delen. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en DHL onderaannemers inschakelt, stellen zij jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Algemeen doel van de verwerking

Sandra’s Flowers and More gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Sandra’s Flowers and More gebruikt jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je jouw gegevens met Sandra’s Flowers and More deelt en zij gebruikt deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraagt zij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Sandra’s Flowers and More of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sandra’s Flowers and More op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Sandra’s Flowers and More gedwongen jouw gegevens te delen, maar Sandra’s Flowers and More zal zich binnen de mogelijkheden die de wet haar biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Sandra’s Flowers and More bewaart jouw gegevens zolang je klant van haar bent. Dit betekent dat zij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van haar diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij haar aangeeft zal zij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient zij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal zij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die zij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Sandra’s Flowers and More worden verwerkt. Hieronder een uitleg over welke rechten dit betreft en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Sandra’s Flowers and More om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij Sandra’s Flowers and More reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Sandra’s Flowers and More je vragen zich te legitimeren. Sandra’s Flowers and More houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren zij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die Sandra’s Flowers and More binnen de systemen hanteert. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Sandra’s Flowers and More jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Sandra’s Flowers and More (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Sandra’s Flowers and More je op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Sandra’s Flowers and More deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Sandra’s Flowers and More (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Sandra’s Flowers and More je op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Sandra’s Flowers and More (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Sandra’s Flowers and More je op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Sandra’s Flowers and More (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Sandra’s Flowers and More je op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die Sandra’s Flowers and More heeft verwerkt of in opdracht van Sandra’s Flowers and More door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Sandra’s Flowers and More in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Sandra’s Flowers and More. Als je bezwaar maakt zal Sandra’s Flowers and More onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal Sandra’s Flowers and More afschriften en/of kopieën van gegevens die Sandra’s Flowers and More (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Sandra’s Flowers and More verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies en Google Analytics

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Sandra’s Flowers and More gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Sandra’s Flowers and More heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wil je niet dat jouw gegevens door Googe Analytics bijgehouden worden, klik dan hier.

Wijzigingen in het privacybeleid

Sandra’s Flowers and More behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Sandra’s Flowers and More reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerkt, dan brengt zij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Sandra’s Flowers and More

Herwensedijk 48

6914 KG Herwen

Nederland

06-20537348

info@www.sandrasflowersandmore.nl


Contactpersoon voor privacyzaken:

Sandra van Boggelen-Peters

Winkelwagen
0
    0
    Uw winkelwagen
    Winkelwagen is leeg
    Scroll naar boven
    ×